Проекти 2013


Асоциация „Съвременни читалища”


 

Проект на Библиотеката при НЧ „Диньо Петров Сивков-1870 г.” с Асоциация „Съвременни читалища” Център за професионално обучение  гр. София за придобиване на професионална квалификация по професия  „Библиотекар” – трета степен. Партньори в обучението ще бъдат и библиотекари от Библиотека „Родина”,  гр. Стара Загора.

 

  • Срок на обучение: 18 месеца
  • Общ брой часове: 960 часа
  • Часове по теория: 416 часа
  • Часове по практика: 544 часа
  • Форма на обучение: Дневна

 

Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на III-та степен на професионална квалификация по професията „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание”.
Професионалното обучение за придобиване на професионална квалификация завършва с полагане на държавни изпити по теория на професията и по практика на професията.
Държавните изпити по теория на професията и по практика на професията се провеждат по национални изпитни програми в съответствие с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професията.
Завършеното професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение по част от професията „Библиотекар” за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация се удостоверява с Удостоверение за професионално обучение.ББИА, проект „Вълшебната стая”

 

Проект  „Вълшебната стая” на Българската библиотечно-нформационна асоциация /ББИА/ и инициатива на РайфазенБАНК чрез тяхната дарителска кампания „Избери, за да помогнеш”.

Пилотният проект, наречен „Вълшебната стая”, предостави книжки и образователни игри, предназначени за деца на възраст от 1 до 6 г., с които ще можем да открием кътове за най-малките в нашата библиотека.
Децата, които растат с книжки и приказни истории, занимателни и образователни игри, се научават да четат по-бързо, с по-голяма лекота и го правят с удоволствие и радост.
Ето защо, всички ние – родители, учители, библиотекари – работим и се стремим целенасочено да създадем у децата, още от най-ранна детска възраст, навици за четене, интерес, любопитство за нови знания, любов към книгата.
Благодарение на дарението, което получихме на 14.03.2013 година по пилотния проект, наречен „Вълшебната стая”, ние ще можем да осъществим още много инициативи в посока на популяризиране на четенето на децата от най-ранна възраст, да възпитаваме у тях любов и почит към книгите.
Дарението съдържа книжки и образователни игри на стойност близо 1000.00 лв. – красиви, изящни, богато илюстрирани издания.
От цяла България са избрани десет библиотеки, които да участват в проекта. Това са библиотеките в Асеновград, Ботевград, Гоце Делчев, Димитровград, Казанлък, Лом, Самоков, Свищов, Севлиево и за радост и нашата библиотека, библиотеката при НЧ „Диньо П. Сивков – 1870 г.”, град Нова Загора.
Библиотеката ще направи широка разгласа сред родителите и детските градини. Ще организира серия от четения за най-малките, както в библиотеката, така и в самите детски градини.

Програма „Глобални библиотеки"
 

Проект - Библиотека при НЧ „Диньо Петров Сивков-1870 г.” – модерен обществен и културен център на Нова Загора” по Програма „Глобални библиотеки – България, Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013 .
Библиотеката при НЧ „Диньо П. Сивков-1870 г.” кандидатства за предоставяне на грантово финансиране в рамките на Грантова схема за финансиране на иновативни проекти  [ГСФИП] 2013 г.  Кандидатурата по ГСФИП и бе сред одобрените за включване в Споразумение за гран. Бюджетът на проекта, одобрен от Комисията е на стойност 4248.00 лв.
Предоставените грантови средства се разходват единствено за постигане на целите и изпълнение на дейностите, определени в съответните одобрени ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И БЮДЖЕТ.
Грантополучател е библиотеката при НЧ „Диньо П. Сивков-1870 г”. в партньорство със СофтЛиб ООД гр. София.
Целта на проекта е да се направи самостоятелен web портал на библиотеката, на който да можем да представим нашите услуги и да развиваме нови електронни услуги.


Очакваните резултати са:
Количествени:

  • Максимум – населението от региона, ползващо Интернет и допълнително граждани на територията на цялата страна, както и българи, живеещи в чужбина;
  • Максимален брой ползватели на електронния продукт.

Качествени:

  • Библиотеката представя дейността си за пръв път в Интернет;
  • Библиотеката предоставя за пръв път Интернет достъп до каталога си – хората могат отдалечено да си правят справки, заявки и презаписвания 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, без да се налага да ходят на място в библиотеката и да излизат за това в работно време;
  • Популяризират се местните автори – за пръв път се представят на едно място всички автори, родом от Нова Загора или свързани с нея, привличат се млади автори, създава се литературен он-лайн форум на автори и читатели.

Общата продължителност на проекта е 5 месеца.


 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД