Проекти 2016


Фондация „Глобални библиотеки – България”

Конкурс за проекти 2016 – сесия 2

 

Проект „Да приемем различните от нас”

            Библиотеката при НЧ „Диньо Петров Сивков-1870” кандидатства в обявената от Фондация „Глобални библиотеки – България”, конкурсна сесия – 2 за проекти 2016.

            Основната цел на проектната сесия е да затвърди мястото на обществената библиотека като активен участник в обществения живот на населеното място.

            Специфичните цели на проектната сесия са да бъдат насърчени различни форми на партньорства между обществената библиотека и други организации и институции, да се популяризират и разпространят добри практики и ефективно работещи партньорски модели.

            Фокусирахме проектното предложение  в тематична област 3 – Образователна интеграция на малцинствени групи с цел разработването и въвеждането на програми за допълнителни занимания в библиотеката за повишаване на уменията за ползване на български език чрез различни форми и образователни подходи.

            Партньорска организация за реализирането на този проект е СУ „Иван Вазов”. СУ „Иван Вазов” е едно от средните училища в гр. Нова Загора, в което от години се обучават представители на малцинствени групи. Педагогическият екип е запознат с проблемите и потребностите на тези групи, натрупал е опит с деца от различни етноси и  може компетентно да съдейства за реализирането на образователния процес и образователната интеграция на малцинствени групи.

В целевата  група на проекта са включени ученици от 2-ри и 4-ти клас –  общо 28 деца, представители на различни етнически общности, които живеят на територията на община Нова Загора.

            Общ бюджет на проекта -  4000 лв. Период на изпълнение 6 месеца /01.12.2016 – 31.04.2017/

Цели на проекта

Основна цел:

 • Развиване и съхраняване на културната идентичност на учениците от различните етноси
 • Превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество

Специфични цели

 • Изграждане на самочувствие
 • Разгръщане на интересите, мислите и въображението на учениците
 • Възпитание в толерантност.

Проектът е насочен срещу:

 • Отхвърлянето и неразбирането на етническата самобитност.

Проектът подкрепя

 • Потребността от изяви, свързани с типични за етноса нрави и обичаи
 • Развиването и съхраняването на културната идентичност на учениците от различните етноси.

Методи и подходи

 • Разработване на програма, необходима за реализиране на дейностите
 • Постигане на образователна интеграция чрез:
 • Занимателни игри
 • Четене, дискусии, викторини
 • Драматизации
 • Изложби

Информация и публичност

 • Пресконференция за представяне на проекта
 • Пано
 • Табла със сменящи се материали
 • Флайери/дипляни
 • Презентации
 • Участие на местната кабелна телевизия и радио

Планирани дейности

 • „Да се запознаем и разкажем”
 • „Изучаване на традиции и обичаи в различните етноси”
 • „Устно и писмено общуване”
 • „Организация на дейностите по проекта”
 • Да се запознаем и разкажем
 • Работна среща за:
 • Сформиране на екип;
 • Изработване на визитна картичка на групата.

Очаквани резултати:

 • Придобиване на нови знания и умения в общуването;
 • Създаване на нови приятелства;
 • Социокултурна и езикова компетентност

 

 • Изучаване на традиции и обичаи
 • Издирване на подходяща литература по темата;
 • Използване на собствени източници на информация;
 • Оформяне на витрини, табла и изложби

Очаквани резултати:

 • Самостоятелност в проучването;
 • Умения за работа в екип

 

 • Устно и писмено общуване
 • Водене на разговори на познати теми;
 • Слушане и предаване на информация от различни източници;
 • Изразително четене на откъси от текстове;
 • Редактиране на писмени текстове;
 • Участия във викторини, дискусии, драматизация;
 • Среща с писател

 

Организация на дейностите по проекта

 • Текущи събития по проекта;
 • Синхронизиране на действията на организатори, партньори и други участници;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за протичане на събитията
 • Устойчивост на проекта
 • Продължаващо партньорство с училищата: литературни конкурси, годишнини, чествания, популяризиране на дейностите чрез местните медии, поддържане на електронен архив на библиотеката – публикуване в електронната страница, електронен сборник.
 • Рискове за изпълнението на проекта

Фактори:

 • Риск в разписанието или ресурсите на проекта;
 • Рискове, които могат да повлияят за постигане на целите

Мерки за преодоляване на рисковете

 • План за смекчаване на рисковете;
 • Наблюдение на рисковете;
 • Управление на рисковете

 
Библиотека при НЧ 'Диньо П. Сивков - 1870 г.' - Нова Загора
Прима-Софт ООД